Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej w Polsce jest procesem, który można podzielić na kilka kroków. Jednak warto przed tymi czynnościami skonsultować się z doradcą podatkowym.

 • Wybór formy opodatkowania: Przed założeniem działalności warto zastanowić się nad wyborem odpowiedniej formy opodatkowania, np. ryczałt, podatek liniowy czy skala podatkowa.
 • Rejestracja działalności gospodarczej: Rejestracji można dokonać elektronicznie za pośrednictwem portalu CEIDG gov.pl.
 • Założenie konta bankowego: Choć nie jest to obowiązkowe to zaleca się założenie oddzielnego konta bankowego dla celów firmowych.
 • Zgłoszenie do ZUS: W ciągu 7 dni od rozpoczęcia działalności należy złożyć formularze zgłoszeniowe ZUS ZZA lub ZUS ZUA przez ZUS PUE.
 • Rejestracja jako płatnik VAT: Jeśli przedsiębiorca planuje handel towarami lub usługami podlegającymi opodatkowaniu VAT, może być wymagane zarejestrowanie się jako płatnik VAT.
 • Otrzymanie NIP i REGON: Jeżeli przedsiębiorca nie posiada jeszcze NIP-u (Numeru Identyfikacji Podatkowej) i REGONu (numer statystyczny), zostaną one mu przypisany automatycznie w procesie rejestracji działalności.
 • Przygotowanie do prowadzenia księgowości: Przedsiębiorca może to robić samodzielnie lub zlecić obsługę księgową do biura rachunkowego.
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT): Jest to podatek płacony przez osoby fizyczne od dochodów uzyskanych w ciągu roku podatkowego. Obejmuje on dochody z różnych źródeł, takich jak praca na etacie, działalność gospodarcza, wynajem, emerytury, renty oraz inne przychody.
 • Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT): Ten podatek jest płatny przez spółki i inne jednostki organizacyjne, które posiadają osobowość prawną. Podatek CIT naliczany jest od dochodu firmy po odjęciu kosztów uzyskania przychodów i innych dopuszczalnych odliczeń.

W ramach jednoosobowej działalności gospodarczej w Polsce, przedsiębiorcy mają do wyboru kilka form opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT):

 • Skala podatkowa: Jest to progresywna skala podatkowa, która w 2023 roku obejmuje dwa progi podatkowe – 17% i 32%.
 • Podatek liniowy (19%): Jest to stała stawka podatkowa, niezależna od wysokości osiągniętych dochodów.
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych: Jest to uproszczona forma opodatkowania, przy której przedsiębiorca płaci podatek od przychodu (bez odliczania kosztów). Stawki ryczałtowe są różne i zależą od rodzaju prowadzonej działalności.

Wybór odpowiedniej formy opodatkowania powinien być dokonany na podstawie analizy własnej sytuacji finansowej, rodzaju prowadzonej działalności oraz przewidywanej wysokości przychodów. Ponadto, istnieją różne terminy i warunki, które należy spełnić, aby móc skorzystać z danej formy opodatkowania. Wybór formy opodatkowania jest decyzją na cały rok podatkowy i nie można go zmienić w trakcie roku. Warto więc skonsultować się w tym temacie z doradcą podatkowym.

Tak, VAT (Podatek od Towarów i Usług) jest w Polsce obowiązkowy dla większości przedsiębiorców. Istnieją jednak pewne wyjątki, które pozwalają na korzystanie ze zwolnienia z VAT, na przykład:

 • Przychód roczny nie przekracza limitu zwolnienia podmiotowego (200 tys. PLN).
 • Sprzedaż niektórych towarów i usług wymienionych w przepisach jest zwolniona
  z VAT.

Jeśli przedsiębiorca jest zobowiązany do opłacania VAT lub chce dobrowolnie zarejestrować się jako podatnik VAT, powinien to zrobić poprzez złożenie formularza rejestracyjnego VAT-R w urzędzie skarbowym właściwym dla swojego miejsca zamieszkania lub siedziby firmy. Rejestracji można dokonać osobiście, wysyłając dokumenty pocztą lub elektronicznie załączając wniosek do formularza CEiDG.

 • Ulga na start – przedsiębiorcy rozpoczynający działalność mogą skorzystać z niepłacenia składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy działalności, ale opłacają składkę zdrowotną.
 • Mały ZUS (ZUS preferencyjny) – oprócz składki zdrowotnej, dochodzą do płacenia składki społeczne. Można je płacić przez pełne 24 miesiące kalendarzowe i są one liczone od obniżonej podstawy.
 • ZUS od dochodu – skierowany do osób prowadzących działalność, których przychody nie przekraczają określonego limitu. Umożliwia płacenie niższych składek na ubezpieczenia społeczne, ale z pełną kwotą na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Duży ZUS – standardowy ZUS, gdzie przedsiębiorcy opłacają pełne składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne bez żadnych ulg. Dotyczy to przedsiębiorców po okresie preferencyjnym, którzy przekroczyli limit przychodów umożliwiający płacenie małego ZUS-u.

Składka chorobowa w ZUS to dobrowolna składka, która umożliwia przedsiębiorcy otrzymanie świadczeń w razie choroby lub konieczności opieki nad członkiem rodziny. Dzięki niej przedsiębiorca może liczyć na: zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński dla kobiet prowadzących działalność gospodarczą.
Płacenie składki chorobowej nie jest obowiązkowe. Decyzję o jej opłacaniu podejmuje sam przedsiębiorca.
Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na opłacanie składki chorobowej, powinien zgłosić ten fakt w ZUS, wypełniając odpowiedni formularz zgłoszeniowy. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej jest to formularz ZUS ZUA.

W Polsce istnieją głównie trzy podstawowe formy zatrudnienia:

 • Umowa o pracę: Jest to standardowa forma zatrudnienia, która zapewnia największą ochronę pracownikom. Reguluje ją Kodeks Pracy i obejmuje pełny pakiet praw pracowniczych, w tym urlopy, świadczenia zdrowotne i emerytalne. Umowy o pracę mogą być zawarte na czas nieokreślony, na czas określony, na okres próbny lub na zastępstwo.
 • Umowa zlecenie: Obejmuje wykonanie określonej pracy dla zleceniodawcy. Nie gwarantuje ona takich samych praw jak umowa o pracę. Jest często stosowana do zadań doraźnych lub projektów.
 • Umowa o dzieło: Dotyczy wykonania konkretnego dzieła np. stworzenia strony internetowej, napisania artykułu.
 • Działalność gospodarcza: Osoba prowadząca własną jednoosobową działalność .
  W takim przypadku osoba ta sama odpowiada za swoje ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz opłacanie podatków. Jest to forma często wybierana przez freelancer’ów (B2B) oraz osoby wykonujące wolne zawody.

Ponadto, istnieją również inne formy zatrudnienia takie jak praca tymczasowa, praktyki, staże, czy wolontariat, które są regulowane oddzielnymi przepisami.

B2B, czyli Business-to-Business, w kontekście zatrudnienia w Polsce, odnosi się do sytuacji, w której współpraca między przedsiębiorcą, a firmą odbywa się na zasadach kontraktu biznesowego, a nie tradycyjnej umowy o pracę. Osoba świadcząca usługi na rzecz innej firmy robi to jako niezależny przedsiębiorca, zarejestrowany i prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę.

Aby bezpiecznie korzystać z formy zatrudnienia B2B, warto uwzględnić kilka kwestii:

 • Umowa: Prawidłowo sporządzona umowa powinna precyzyjnie definiować warunki współpracy.
 • Ubezpieczenie: Osoba pracująca na B2B powinna samodzielnie opłacać składki ZUS oraz ubezpieczenie zdrowotne.
 • Podatki: Przedsiębiorca jest odpowiedzialny za kalkulację i odprowadzanie należnych podatków. Możliwe jest wybranie jednej z form opodatkowania dostępnych dla przedsiębiorców.
 • Zabezpieczenie społeczne: Ważne jest, aby jako samozatrudniony zadbać o własne zabezpieczenie społeczne, w tym o przyszłą emeryturę poprzez regularne opłacanie składek lub dodatkowe oszczędzanie.
 • Elastyczność i niezależność: B2B często wiąże się z większą elastycznością
  w zakresie godzin pracy czy miejsca wykonywania zadań. Warto jasno określić te aspekty, by uniknąć nieporozumień.
 • Ochrona prawna: Warto znać swoje prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa gospodarczego, a w razie potrzeby korzystać z pomocy prawnej.
 • Rachunkowość: Dobrą praktyką jest prowadzenie rzetelnej księgowości oraz regularne monitorowanie swojej działalności finansowej, najlepiej z pomocą doświadczonego księgowego.
 • Rozwój i edukacja: Jako przedsiębiorca, warto inwestować w rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji, co może być także kosztem uzyskania przychodu.

Bezpieczne korzystanie z formy zatrudnienia B2B wymaga odpowiedzialności i świadomości prawno-podatkowej, ale daje również dużą swobodę w prowadzeniu i rozwijaniu własnego biznesu.

Wybór dobrego biura rachunkowego jest kluczowy dla sprawnego zarządzania finansami i sprawami podatkowymi firmy. Oto kilka wskazówek, które mogą pomóc w podjęciu odpowiedniej decyzji:

 • Rekomendacje: Zapytaj innych przedsiębiorców lub znajomych w biznesie o rekomendacje. Doświadczenia innych mogą być bardzo pomocne w wyborze wiarygodnego biura.
 • Doświadczenie w branży: Wybierz biuro rachunkowe, które ma doświadczenie w pracy z firmami o podobnym profilu działalności co twoja. Specyfika branży może mieć duży wpływ na sprawy księgowe i podatkowe.
 • Zakres usług: Określ, jakie usługi są ci potrzebne i czy biuro jest w stanie je zapewnić. Niektóre biura oferują pełen zakres usług księgowych i kadrowych, inne mogą specjalizować się w konkretnych obszarach.
 • Komunikacja: Ważne jest, aby biuro rachunkowe oferowało jasną i skuteczną komunikację. Musisz mieć pewność, że będziesz mógł łatwo skontaktować się z księgowym i uzyskać potrzebne informacje.
 • Technologia: Sprawdź, czy biuro korzysta z nowoczesnych rozwiązań księgowych i programów, które ułatwią Ci dostęp do dokumentów i sprawozdań finansowych.
 • Transparentność kosztów: Upewnij się, że rozumiesz strukturę opłat i nie ma ukrytych kosztów. Niektóre biura rachunkowe oferują płatności ryczałtowe, inne naliczają opłaty za każdą wykonaną czynność.
 • Dostępność: Zwróć uwagę na to, jak łatwo jest dostać się do biura (np. lokalizacja, godziny otwarcia), oraz czy oferują wsparcie online lub telefoniczne.
 • Referencje i opinie: Poszukaj opinii o biurze w intrenecie, na forach internetowych lub w mediach społecznościowych.
 • Ochrona danych: Współpracując z biurem rachunkowym, przekazujesz poufne informacje finansowe. Upewnij się, że biuro stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych.
 • Ubezpieczenie: Sprawdź czy biuro posiada polisę ubezpieczeniową. Możesz zapytać o zakres polisy oraz jej wysokość. Nie wszystkie czynności księgowe w Polsce są objęta obowiązkowym OC, warto wybrać takie biuro, które posiada polisę dobrowolną.
 • Umowa: Wszystkie warunki współpracy powinny być jasno określone w umowie. Dokładnie ją przeczytaj przed podpisaniem, aby uniknąć nieporozumień w przyszłości.

Pamiętaj, że decyzja nie powinna być oparta wyłącznie na cenie usług, ale na wartości i jakości, jaką biuro rachunkowe może dostarczyć Twojej firmie

Cennik otrzymasz wypełniając formularza ze naszej strony z zakładki WYCENA, lub wysyłając maila bezpośrednio na nasz adres biuro@superksiegi.pl. Wysyłając maila bezpośrednio nie zapomnij opisać jak najbardziej szczegółowo swojej firmy.

Jeżeli zdecydujesz się na współpracę z naszym Biurem, w pierwszej kolejności otrzymasz ankietę klienta do wypełnienia. Po jej odesłaniu wyślemy Ci na maila draft umowy do akceptacji. Po zaakceptowaniu warunków podpiszemy umowę w bezpieczny sposób przez platformę AUTENTI. Nie musisz posiadać konta na tej platformie. Cały proces jest prosty i system prowadzi Cię krok po kroku do podpisania umowy. Na koniec przygotowujemy upoważnienia dla biura. Możemy to wykonać my i podpiszesz oryginały w biurze, możemy połączyć się z Tobą zdalnie i wykonać wszystko na Twoim komputerze, a Ty samodzielnie podpiszesz je profilem zaufanym, lub możesz zrobić to samodzielnie w formie elektronicznej. Wystarczy na stronie ZUS PUE wypełnić dokument ZUS PEL ,a na stronie e-urzędu dokument UPL-1. Następnie dostaniesz dane dostępowe do strefy klienta SALDEO i maila powitalnego ze wszystkimi najważniejszymi elementami naszej współpracy.

Jako biuro rachunkowe nie świadczymy usług doradztwa podatkowego. W tym temacie współpracujemy z kancelarią, która pomoże wybrać formę opodatkowania. Ale po ustaleniu wszystkich parametrów podatkowych i PKD  pomożemy Ci:

 • wypełnić wniosek do CEiDG,
 • wysłać zgłoszenie do ZUS,
 • wypełnić VAT-R (jeżeli jest taka potrzeba),
 • sporządzić upoważnienia do ZUS i US

Tak, dla naszych klientów mamy przygotowaną ofertę na wirtualne biuro. U nas możesz zarejestrować działalność i przekierować korespondencję. Każdy list, który do nas dotrze zeskanujemy i wyślemy Ci na maila, po uzyskaniu od Ciebie zgody na otworzenie koperty. Jest to wygodna opcja dla tych osób które nie mają stałego miejsca prowadzenia działalności, mają problemy z odbieraniem korespondencji pod adresem zamieszkania lub faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej.